top of page

Radosław Flis ukończył Uniwersytet Warszawski w roku 1998 z tytułem magistra z zakresu przepływu informacji na Katedrze Cybernetyki. Wszelkie prace podczas studiów związane były z obliczeniami statystycznymi, ekonometrycznymi, obiegiem informacji oraz jej przetwarzaniem.

Karierę zawodową rozpoczął w Fundacji Szpitalnictwa i Przekształceń w Ochronie Zdrowia „Hospi-Med” w Warszawie, w której w 1999 r. został Prezesem Zarządu. Przez wiele lat, w ramach Fundacji, świadczył specjalistyczne usługi ubezpieczeniowe, finansowe oraz prawne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2009 r. brał udział w ponad dziesięciu poważnych badaniach społecznych i rynkowych prowadzonych przez duże agencje badawcze. Badania dotyczyły innowacji, e – biznesu i przedsiębiorczości. Współtworzył ponad 12 publikacji specjalistycznych, powstałych głównie na bazie prowadzonych badań.

Od 2010 r. zajmował się prowadzeniem procesów inwestycyjnych w branżach IT, ubezpieczeń oraz innowacji. Był dyrektorem funduszu typu seed przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości w Warszawie.

 

Od 2010 r. jest współpracownikiem Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Współpracuje z Instytutem w zakresie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych powstałych pod nadzorem i w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, w 70 polskich jednostkach naukowych, w tym uczelniach technicznych, uniwersytetach, instytutach i centrach badawczo – rozwojowych.

 

Od 2011 r. zajmuje się badaniami i promocją innowacji. W ramach działań zajmuje się zarówno szczegółową analizą każdej pozyskanej, innowacji pod kątem możliwości transferu do gospodarki, jak i poszukiwaniem przedsiębiorstw zainteresowanych komercjalizacją innowacyjnych technologii. W tym celu stworzył i zarządza portalem internetowym, na którym jest 270 innowacji – www.sci2.biz – from Science to Business. 

Od 2015 r. piastuje stanowisko Prezesa w spółce Aceler, która promuje trzy główne innowacje energetyczne opisane na portalu

bottom of page